170811 Zapytanie ofertowe - kierowca poj. uprzywilejowanych

Łuków, dn. 11.08.2017 r.
CAZ.U.553.14.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenie szkolenia pn: „Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne – podstawowy w zakresie prawa jazdy kat. B1, B, B+E" dla 1 osoby bezrobotnej zaejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.
 2. Celem kursu jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.
 3. Termin realizacji szkolenia: do 22 września 2017 r.
 4. Miejsce realizacji szkolenia: Łuków, Warszawa.
 5. Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2017 r., poz. 140 z późn. zm.).
 6. Czas trwania szkolenia musi obejmować 15 godzin zegarowych obejmujących 6 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć praktycznych i 1 godzinę zegarową egzaminu. Wymiar godzinowy szkolenia oraz egzaminu należy uwzględnić w Załączniku nr 3 ,,Program szkolenia" pkt. 8 ,,Plan nauczania".
  Zajęcia muszą być realizowane wg harmonogramu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
  Przyjmuje się, że:
  - jedna godzina zajęć teoretycznych równa się 60 minutom i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut,
  - jedna godzina zajęć praktycznych równa się 60 minutom.
 7. W cenie nie należy uwzględniać kosztów: badań lekarskich.
 8. W cenie szkolenia należy uwzględniać kosztu egzaminu.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia:
  a) stanowiska na zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  b) sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programu szkoleni,
  c) wykonywania zajęć z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia,
  d) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika szkolenia, wskazanego przez Zamawiającego,
 10. Zamawiający wymaga, aby zajęcia przeprowadzone były w warunkach spełniających przepisy BHP, posiadających zaplecze sanitarne.
 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył opiekuna szkolenia, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikiem szkolenia oraz Zamawiającym.
 12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizyt monitorujących szkolenie.
 13. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ankietę oceniającą szkolenie.
 14. Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 667) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne w zakresie prawa jazdy kat. B (Dz. U. z 2017 r., poz. 140 z późn. zm.).
II Dokumenty, jakie winna zawierać oferta:
 1. Formularz ofertowy (wg wzoru Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).
 2. Program szkolenia (wg wzoru Zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego).
 3. Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zaangażowanej w realizację zamówienia (wg wzoru Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego). Uwzględniane będzie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia. Uwzględniane będzie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 5. Kopia Certyfikatu jakości usług potwierdzony za zgodność z oryginałem, jeżeli jednostka taki posiada.
 6. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Pełnomocnictwo.
 8. Kalkulacja kosztów.
III Miejsce oraz termin składania:
 1. Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 14 Sekretariat – pokój nr 10, w terminie do dnia 22.08.2017 r. do godz. 15.30. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Urzędu Pracy (ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków) oraz opisane:

  Odpowiedź na zaproszenie z dnia 11.08.2017 r. dotyczące usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne – podstawowy w zakresie prawa jazdy kat. B1, B, B+E"
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Wybór oferty zostanie dokonany wg kryteriów określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Łukowie w sprawie Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Oferta, która nie będzie spełniała warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia w Zapytaniu ofertowym nie będzie podlegać ocenie. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
a) aktualny harmonogram szkolenia,
b) umowę najmu bądź użyczenia sali, sprzętu, jeżeli Wykonawca będzie bazował na potencjale technicznym niebędącym jego własnością,
c) kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzonych szkoleń osób prowadzących szkolenie w tym uprawnienia pedagogiczne.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z p. Małgorzatą Skwarek, p. Wiolettą Miazek tel. 25 798 50 37 wew. 250.
Załączniki
 1. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie
 2. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 3 - Program szkolenia
 4. Załącznik Nr 4 - Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zaangażowanej w realizację zamówienia.
 5. Załącznik Nr 5 - Projekt umowy
 6. Załącznik Nr 6 - Preliminarz kosztów

Wytworzył: Wioletta Miazek (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Administrator (11 sierpnia 2017, 11:57:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij